Reglement

Akkoordverklaring/ reglement

Door gebruik van de website www.@BorrelAalsmeer.nl en diensten op genoemde website verklaart u zich
akkoord met het reglement zoals hieronder omschreven. Het reglement bevat belangrijke
condities en restricties. Als u niet akkoord kunt gaan met dit reglement verzoekt @BorrelAalsmeer u dringend
geen gebruik te maken van deze website.

 
Gebruik website

Individuen, organisaties en bedrijven kunnen vrij gebruik maken van de website voor alle
doeleinden zolang deze wettelijk, waardevol en ethisch zijn en voor zover zij niet worden
uitgesloten door dit reglement. De website mag worden gebruikt om klanten te werven, aan te
schrijven of producten en/of diensten te verkopen. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend,
lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig
ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiel- of strafrechtelijk aansprakelijkheid,
naar de website te verzenden of daarop openbaar te maken. Het is tevens verboden @BorrelAalsmeer te
benaderen met valse e-mail adressen of op enig andere illegale wijze. @BorrelAalsmeer vraagt alle gebruikers
van de website om zich respectvol te gedragen jegens de medewerkers en bestuur van @BorrelAalsmeer en
derden die aan de gebruiker bekend zijn geworden door gegevens op de website. Gebruik van andere
e-mail adressen dan waartoe gebruiker gerechtigd is en van valse e-mail adressen, is niet
toegestaan.

 
Informatie die naar de website wordt gestuurd

Gegevens of mededelingen van welke aard dan ook, die op welke wijze dan ook, naar de website
worden gezonden of daarop openbaar worden gemaakt, zullen worden behandeld als niet
vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door @BorrelAalsmeer en de bij haar aangesloten
personen verspreid, opgeslagen of gebruikt worden voor welk doel dan ook met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en verhandelen van producten.
Beschermd materiaal
De website kan wettelijk beschermd materiaal bevatten, inclusief maar niet beperkt tot
auteursrecht en merkenrecht. Alle rechten van het materiaal liggen bij @BorrelAalsmeer voor zover niet
anders vermeld, en materiaal mag niet gebruikt, geheel of gedeeltelijk ge(foto)kopieert en/of
verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van @BorrelAalsmeer.

 
Aansprakelijkheid

@BorrelAalsmeer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door het gebruik
van de website. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van het materiaal op de
website en er kunnen geen garanties worden gegeven voor de aangeboden diensten en de werking
van de website. @BorrelAalsmeer doet geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid voor enig doel
van de informatie in de documenten en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen die op de
website worden gepubliceerd. Al deze documenten en bijbehorende grafische voorstellingen worden
zonder enige vorm van garantie verstrekt. @BorrelAalsmeer wijst hierdoor alle garanties met betrekking tot
die informatie, daaronder begrepen alle impliciete garanties met betrekking tot verkoopbaarheid,
geschiktheid voor een bepaald doel of eigendom, of garanties dat de informatie niet
inbreuk makend is, van de hand. In geen geval is @BorrelAalsmeer aansprakelijk voor enige speciale, indirecte
of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens of
gederfde winst, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige
daad, als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestaties van op de website beschikbare informatie.

 
Koppeling en naar websites van derden

De website kan koppelingen bevatten naar websites die door andere partijen dan @BorrelAalsmeer worden
geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker
verstrekt. @BorrelAalsmeer heeft geen zeggenschap over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor
de inhoud ervan noch voor de koppelingen. Het feit dat @BorrelAalsmeer koppelingen naar dergelijke
websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van @BorrelAalsmeer van het materiaal
op die websites, noch enige associatie met de exploitanten ervan.

 
Ten slotte

Dit reglement betreft de gehele overeenkomst tussen @BorrelAalsmeer en de gebruiker van de website en
geldt als zodanig behoudens schriftelijke wijzigingen ondertekend door @BorrelAalsmeer en de gebruiker.
Op dit reglement is het Nederlands Recht van toepassing. Indien enig voorschrift in dit reglement
door de rechter ongeldig wordt verklaard blijven de overige voorschriften onverminderd van
toepassing.